Khi nào không nên ăn tỏi?

ksdbg j badgkjbá gkjdvnxn